Former Presidents

Name Year Images
Shri Brij Lal Baluja 1955 - 58
Shri Vedavrata 1958-62, 1971-72
Shri Vishwa Nath 1962 - 63
Shri S.N Mehta 1963-65, 1966-67
Shri Joginder Singh 1965 - 66
Shri Amarnath Bhargava 1969 - 70
Shri Amar Chand Jain 1970 - 71
Shri Surender Pal Singh 1972 - 74
Late Shri D.N Aneja 1967 - 68
Shri V.K Makhija 1968-69, 1995-96
Shri S.S Batra 1974-75, 1976-77
Shri M.R Kumar 1977 - 78
Late Shri P.G Bhagwani 1978 - 79
Shri Sah Dev Verma 1979 - 80
Shri S.P Dhawan 1980 - 81
Shri V.N Chhabra 1981 - 83
Shri K.L Shroff 1983 - 84
Late Shri Ram Krishn Chawla 1984 - 85
Shri Vinod Sethi 1985 - 86
Shri B.D Girotra 1986 - 87
Shri Subhash Chander 1987-89, 1992-94
Shri Jagdish Arora 1989 - 90
Shri V.K Kanwar 1990 - 91
Shri Gajender Singh 1991 - 92
Shri Vijay Mohan 1994 - 95
Shri Arvind Kumar Gupta 1996 -97
Shri Arun Bansal 1997 - 98
Shri Raj Kumar Arya 1998 - 99
Shri Vinod Rajpal 1999 - 2001
Shri Subhash Kohil 2001 - 02
Shri Arvind Bahl 2002 - 03
Shri Atindra Jain 2003 - 04
Shri Bhawnesh Thukral 2004 - 05
Shri Harshdeep Malhotra 2005 - 06
Shri B.M Khanna 2006 - 07
Shri Gulshan Marwah 2007 - 08
Shri Kamal N. Chawla 2008 - 09
Shri Mukesh Kaushik 2009 - 10
Shri Arun Berry 2010 - 2011
Shri Badri Kumar Singh 2011 - 2012
Shri Arun Berry 2012 - 2014
Shri Deepak Arora 2014 - 2015
Shri O.P. Dewan 2015 - 2016
Shri Sunil Jain 2016 - 2017
Shri Rajiv Gupta 2017 - 2018